Kweker Takano Koi Farm

Kleine kweker: gespecialiseerd in Budo Goromo, Ai Goromo, Goshiki en Ginrin Goshiki.

Takano Koifarm

PRODUCTEN

1